Quy Chế - Quy Định
Triển khai các văn bản của Trung ương tháng 7/2017 (16/08/2017)

 Thực hiện Thông báo số 168/TB-UBND ngày 10/7/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương; Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết thông báo đến các đơn vị trực thuộc các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành, gồm:

1.       Nghị Quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

2.       Nghị Quyết số 59/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

3.       Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên.

4.       Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng.

5.       Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6.       Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7.       Quyết định số 27/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8.       Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9.       Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

10.  Thông tư số 02/2017/TT-BVHTTDL ngày 05/7/2017 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật.

11.  Thông tư số 62/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

12.  Thông tư số 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định về Mã bưu chính quốc gia.

13.  Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

14.  Nghị Quyết số 60/NQ-CP ngày 06/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

15.  Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

16.  Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

17.  Thông tư số 59/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quán lý và sử dụng phí thấm định cấp giấy phép xư lý chất thải nguy hại.

18.  Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

19.  Thông tư số 05/2017 TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và truyền thông Hướng dẫn thực hiện nội dung ‘Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

20.  Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

21.  Thông tư số 20/2017/TT-BGTVT ngày 21/6/2017 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT- BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

22.  Quyết định số 06/2017/QĐ-KTNN ngày 12/6/2017 của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán Nhà nước.

23.  Quyết định số 07/2017/QĐ-KTNN ngày 20/6/2017 của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

24.  Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

25. Nghị định số 76/2017/ND-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

26. Nghị Quyết số 35/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

27. Nghị Quyết số 38/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần.

28. Nghị Quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.

29. Nghị Quyết số 44/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khòa XIV.

30. Nghị Quyết số 45/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội thành lập Đoàn giám sát ’’Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cố phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 -2016”.

31.  Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ Công thương Quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưói 06 tuổi.

32. Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

33.  Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

34.  Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 cùa Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

35.  Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.\

36.  Nghị quyết Liên tịch số 403/2017/NQLT-ƯBTVQH14-CP- ĐCTƯBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của ủy ban Thường vụ Quốc hội-Chính phủ-Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

37.  Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động -Thương binh và xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

38.  Quyết định s 23/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Qũy Hỗ tr phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Qũy hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

39.  Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

40.  Thông tư số 04/2017/TT-NHNN neàv 28/6/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành.

41.  Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT- BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiếm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

42.  Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.

43.  Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

44.  Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiếm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.

45.  Thông tư số 67/2017/TT-BTC ngày 30/6/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ.

46.  Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020.

Các văn bản nêu trên đã được số hóa và đăng trên cổng Thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn) và cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương.

Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết yêu cầu Trưởng các đơn vị trực thuộc tải các văn bản nêu trên từ cổng Thông tin điện tử Chính phủ và cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương để nghiên cứu, phổ biến đến toàn thể viên chức đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền.
DANH MỤC CÙNG LOẠI:


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/
THÔNG BÁO
Phụ lục hợp đồng thay đổi tên đơn vị Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết
Mẫu hợp đồng mua thuốc vượt số lượng 20% năm 2016
Báo cáo tự kiểm tra đánh giá bệnh viện năm 2016
Mẫu biên bản nghiệm thu thuốc năm 2016
Mẫu biên bản nghiệm thu thuốc năm 2016
Mẫu hợp đồng mua bán thuốc tại Bệnh viện thành phố Phan Thiết năm 2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
 Nguyễn Quang Thời
    Chức vụ: Giám đốc
    Điện thoại: 062.3833212

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ wEBSITE
Số người online: 80
Khách viếng thăm: 51840
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TIN TỨC SỰ KIỆN SƠ ĐỒ WEBSITE HỎI ĐÁP LIÊN HỆ
Bản quyền © 2010 Bệnh Viện Phan Thiết
Địa chỉ: 114 Hải Thượng Lãn Ông - Phan Thiết - Bình Thuận
Điện thoại: 0623 823317 - Fax: 0623 824183 - Email: info@benhvienphanthiet.vn
Thiết kế bởi Tính Thành