Quy Chế - Quy Định
Về việc triển khai các văn bản trung ương (13/02/2017)

 Từ ngày 16 tháng 01 đên ngày 20 tháng 01 năm 2017, Uy ban nhân dân tỉnh nhận được các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ,ban ngành Trung ương ban hành, gồm:

1.       Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

2.       Thông tư số 35/2016/TT- BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phẩn theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

3.       Thông tư số 43/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hưóng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hồ trợ tạo việc làm và Qũy quốc gia về việc làm.

4.       Thông tư số 45/2016/TT-BYT ngày 20/12/2016 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

5.       Thông tư số 280/2016/TT- BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

6.       Thông tư số 282/2016/TT- BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định khung giá dịch vụ kiếm nghiệm thuốc dùng cho thực vật.

7.       Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chinh Quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.

8.       Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

9.       Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

10.   Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

11.   Thông tư số 316/2016/TT-BTC ngày 02/12/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn theo Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 03/9/2016.

12.   Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

13.   Thông tư số 331/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông số 256/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.

14.   Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

15.   Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hồ trợ sản xuất nông nghiệp đế khôi phục sản suất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

16.   Thông tư số 37/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quy trình, thủ tục công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung truyền hình.

17.   Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Sửa đôi, bô sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản pham.

18.   Thông tư số 43/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số.

19.   Thông tư số 46/2016/TT-BGTVT ngày 29/12/2016 của Bộ Giao • thông Vận tải Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.

20.   Thông tư số 48/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ Giao

thông Vận tải Quy định về bảo trì công trình hàng không.

21.   Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một sổ quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

22.    Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

23.    Thông tư số 34/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công thương Quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

24.    Thông tư số 35/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công thương Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyến trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biếu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tô chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

25.    Thông tư sổ 38/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công thương Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa.

26.    Thông tư số 39/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016 của Bộ Công thương Quy định việc nhập khấu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017.

27.    Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016 của Bộ Công thương Quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

28.    Thông tư số 43/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016 của Bộ Công thương Quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết.

29.    Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

3

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đồi giấy phép hoạt động của tố chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

30.   Thông tư số 330/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hồ trợ từ ngân sách nhà nước đế bảo vệ diện tích rừng tự nhiên của các công ty lâm nghiệp phải tạm dừng khai thác theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Các văn bản nêu trên đã được số hóa và đăng trên cống Thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn) và cống Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương.

Vui lòng tải tất cả các văn bản (tại đây)
DANH MỤC CÙNG LOẠI:


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/
THÔNG BÁO
Phụ lục hợp đồng thay đổi tên đơn vị Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết
Mẫu hợp đồng mua thuốc vượt số lượng 20% năm 2016
Báo cáo tự kiểm tra đánh giá bệnh viện năm 2016
Mẫu biên bản nghiệm thu thuốc năm 2016
Mẫu biên bản nghiệm thu thuốc năm 2016
Mẫu hợp đồng mua bán thuốc tại Bệnh viện thành phố Phan Thiết năm 2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
 Nguyễn Quang Thời
    Chức vụ: Giám đốc
    Điện thoại: 062.3833212

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ wEBSITE
Số người online: 66
Khách viếng thăm: 51826
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TIN TỨC SỰ KIỆN SƠ ĐỒ WEBSITE HỎI ĐÁP LIÊN HỆ
Bản quyền © 2010 Bệnh Viện Phan Thiết
Địa chỉ: 114 Hải Thượng Lãn Ông - Phan Thiết - Bình Thuận
Điện thoại: 0623 823317 - Fax: 0623 824183 - Email: info@benhvienphanthiet.vn
Thiết kế bởi Tính Thành